[Magyar]
[Angol]
Javasolt felbontás 1024x768 Hírek Fórum Fotóalbum Görények
Belépés: regisztráció
Facebook
[X]
Menü
[X]
[X]
Látogatók száma: 2466664
Belépett
[X]

Nyilatkozat

Gasparin Balázs, mint a Magyar Vadászgörény Klub elnöke, a következő nyilatkozatot teszem közzé.

Az elmúlt időszakban a Klub néhány olyan tagja, aki a Klub célkitűzéseivel, elveivel nem volt képes azonosulni, önmagát a Klub vezetőségének kijelölve viselkedésével megzavarta a Klub működését. Mivel a helyzet ellehetetlenült, ezért a továbbiakban nem hagyhatom, hogy kisstílű hatalmi szórakozásaikkal egy 3 éves múlttal rendelkező, köztiszteletben álló szervezetnek további károkat okozzanak.

Az általam április 12-ére összehívott közgyűlésen ezek a személyek többszöri figyelmeztetésem ellenére sem voltak képesek a Klub Alapszabályának, és Szervezeti és Működési Szabályzatának eleget tenni.

A vétségek:

Mivel a meghívóban a napirendi pontok megjelölésre kerültek, a közgyűlés kötött napirendi pontokkal összehívottnak minősül. Ebben az esetben a napirendi pontok nem módosíthatók.

SZMSZ VIII/1/f/ix. A Közgyűlés egyszerű többséggel bármely napirend tárgyalását bármikor eldöntheti, akár ülés közben is, kivéve, ha az ülés kötött napirenddel lett összehíva, amit azonban a meghívóban jelezni kell.

A közgyűlésen csak személyes jelenléttel lehet szavazni, ezért Szilágyiné Nagy Bernadette nem érvényesen szavazott. Pártoló tagként szavazati joga nincs, a távollevő Nagy Attila meghatalmazásával szavazott, amire az SZMSZ nem ad lehetőséget. (Az alább említett "jogi személy" kategória itt nem alkalmazható, mivel az cégekre, más egyesületekre, alapítványokra vonatkozik.)

SZMSZ VIII/1/j. A közgyűlésen részt venni személyesen lehetséges. Jogi személy tag meghatalmazást adhat megbízottjának, amely határozattal elfogadott, és jegyzőkönyvbe foglalt mandátumra vonatkozhat, a meghatalmazott pedig annak tartalmától nem térhet el. A meghatalmazást írásban, a közgyűlés kezdetét megelőzően kell benyújtani az elnök részére, aki köteles azt a mandátumvizsgáló bizottság részére továbbítani.


A rendes tagok megválasztása csak kétharmados támogatás esetén lehetséges. A közgyűlésen Kósa Katalin és Sánta Júlia esetében ez az arány nem volt meg (8 szavazatból csak 5 támogatást kaptak), a közgyűlés mégis kimondta rendes tagságukat.
A rendes tagok megszavazásánál nem vették figyelembe a Szervezeti és Működési Szabályzat rendes tagok megválasztása esetén irányadó rendelkezéseit.


ASZ VI/5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez, valamint az elnökség tagjainak visszahívásához kétharmados többség, az alapszabály elfogadásához egyhangú, módosításához minősített kétharmados többség szükséges.

SZMSZ V/5/a. A rendes tagság feltétele a megválasztást megelőzően és azt követően végzett aktív, a klub érdekében végzett tevékenység, valamint legalább fél éves pártoló tagsági státusz.

Mindezen okok miatt az április 12-ei közgyűlés, a közgyűlés minden pontja, annak határozatai az SZMSZ VIII/1/f/ix, SZMSZ VIII/1/j, valamint ASZ VI/5 és SZMSZ V/5/a pontjai alapján nem érvényesek.

Felhívom minden tag figyelmét, hogy a Szilágyiné Nagy Bernadette által összehívott új közgyűlés sem érvényes, az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján:

ASZ VI/3. A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a Bíróság írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 10 nappal.

Mivel Szilágyiné Nagy Bernadette a törvény szerint nem az elnök, így nem hívhat össze közgyűlést sem. Amennyiben a tagok 1/3-a közgyűlést kíván összehívni, akkor az indoklással ellátott javaslatukat (esetleg napirendi pontok javaslatát) az elnök részére kell küldeniük, és az elnök az előírt módon fogja összehívni a közgyűlést.

Amennyiben ezzel kapcsolatban valakinek bármi problémája van, azt nekem, vagy a bíróságnak jelezheti. Panasz, vagy ellenvetés esetén a bíróság döntését fogom irányadónak tekinteni, azaz a jogszerűségnek peres úton fogok érvényt szerezni.

Amennyiben Szilágyiné Nagy Bernadette a bíróságra beadja a jegyzőkönyvet (ahogyan, érvényes közgyűlés esetén erre a törvény kötelezné), azt, mint a Klub képviselője, és a törvényes működésért felelős személy, magam vagyok köteles megtámadni a bíróság előtt. Ez esetben a perköltségek őt terhelik.

Továbbá, reagálásaim az utóbbi időben engem ért vádakra és pletykákra (SZNB-vel jelölve a Szilágyiné Nagy Bernadette által elhangzottakat):

SZNB: 2005 év óta tisztázatlan az MVK adóbevallása, ezért kérdéses az idei 1% fogadása.

SZNB: Nem történt 2006 óta pénzügyi beszámoló a tagság felé.

Az adóbevallást beadtuk. A szükséges adót befizettük. A Klubnak köztartozása nincs. Az APEH részére kérvényt adtunk be a késett adóbevallás miatt (az okok között a pénztárosváltást jelöltük meg), emiatt a Klub sem bírságot, sem elmarasztalást nem kapott.

A pénzügy helyzetének rendezését a Klub Közgyűlése a 2007. június 9-i ülés 6. napirendi pontjaként az elnökség hatáskörébe utalta, így az elnökség járt el az ügyben. Emiatt beszámoló közlésére nem voltam kötelezett. A Klub nyilvántartása bárki számára elérhető, írásos bejelentkezést követően, és kérésre nagyon szívesen megmutatom bárkinek a kért iratokat (amennyiben a vád a közgyűlés előtt szólt volna, akkor már a közgyűlésre el tudtam volna vinni az anyagot).


Közgyűlés, 2007. június 9., 6. napirendi pont: "A pénztáros (Kolarovszki-Sipiczki János) nincs jelen, a beszámolót nem juttatta el a közgyűlésre. Gasparin Balázs javasolja, hogy a közgyűlés 30 napot adjon a pénzügyi beszámoló pótlására, melyet az elnökségnek kell benyújtani. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta."


SZNB: Az elnökségi ülésekről sem történt beszámoló a tagság felé.

Az elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyvek minden klubnapon elérhetőek voltak nálam. Az illetékesek mindig tájékoztatást kaptak az elnökségi ülés, őket érintő részeiről.
Az Elnökség felé az iratokba való betekintéssel kapcsolatosan senki nem adott be írásos (sem szóbeli) kérelmet, azaz a kért adatokról senki sem érdeklődött.

SZMSZ IX/1. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a klub (rendes, pártoló, tiszteletbeli) tagjai számára a klub működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

SZMSZ IX/2. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.

Az elnökségi ülésekről készült beszámolók a székhelyen, illetve klubnapokon bármikor megtekinthetők voltak.
A munkaerő hiánya miatt az elnökségnek nem volt kapacitása az elnökségi ülésekről készült beszámolók honlapra való feltöltése. A hiányosság a panasz alapján pótolva lett.

SZNB: Bizonyítékunk van arra, hogy a 2007 augusztusában befizetett törzskönyvi igénylést a mai napig nem teljesítette.

A törzskönyvvezetést Kolmann Gabriella és Prepuk Mariann vállalta (felelős: Kolmann Gabriella, a feladatát augusztus 11-től töltötte be hivatalosan). 2007 augusztusában ők voltak a felelősök a törzskönyvi igénylések végrehajtásáért. Sánta Júlia szeptemberben adott be kérelmet, és pár hónappal később reklamált. A reklamációját nem személyesen nekem tette (erről tőle április 12-i közgyűlésig soha semmilyen panaszt kaptam), hanem Prepuk Marianna részére, szóban adta be panaszát.
A törzskönyvi igénylések teljesítése az említett időszakban - és azóta sem - nem volt az én feladatom. Mivel 4 másik ember munkáját végeztem ebben az időszakban a Klubban, ezért a törzskönyvi részleg munkáját soha nem is vállaltam.


SZNB: Nem tudjuk, mi történt az adományokkal, pl. 3. Közép Európai Vadászgörény Fesztivál, Szlovák támogatás, Prepuk Mariann támogatása, Szami műtétének támogatása, elszámolása.

Természetesen rögzítve, könyvelve lettek. A készült bizonylatokról készült másolat bárki számára megtekinthető, aki azt írásban jelzi. Sem írásban, sem szóban nem érkezett ezzel kapcsolatos bejelentés, vagy kérelem.

A novemberben leköszönő mentés csoport (Czirók Csaba, Czirók Szilvia, Szilágyiné Nagy Bernadette) nem volt képes az akkori elnökségnek elszámolni a mentés csoport bevételeivel. Ezért tartom érdekesnek, hogy ugyanezen csoport tagjai rajtam kérnek számon olyasmit, amit ők nem voltak képesek megtenni. (Az elszámolást az elnökség később pótolta, a pótlásban az említett személyek nem voltak együttműködőek.)

SZNB: Szabálytalanul működteti szinte egy személyben a klubot, ennek bizonyítéka a tagok nagyszámú kilépése.

Szilágyiné Nagy Bernadette többször kijelentette, hogy távozásom esetén a Klubból eltávozott 37 személy térne vissza a Klubba aktív tagként. Tekintve, hogy ennyi személy összesen nem lépett ki, ezt kétlem.
2005 óta 15 tag lépett ki a klubból (ill.egy esetben ki lett zárva). Ez, tekintve a 160 fő fölötti taglétszámot, nem tekinthető kirívó esetnek. Mivel a klubot nem az elnök, hanem az elnökség vezeti, így az elnöknek nincs sem joga, sem lehetősége az egy személyben való működtetésre, erre a szabályzat sem ad lehetőséget.

SZNB: Nem tartja a kapcsolatot más magyarországi görényes szervezetekkel, ami az Alapszabályban is le van írva.

A közgyűlés idejéig tudomásom szerint nem létezett olyan hivatalos (jogilag létező, hivatalosan bejegyzett) vadászgörényes szervezet, amellyel kapcsolatot lehetne tartani (az állítás a mai napon, 2008 május 8-án is fennáll, és ellenőrizhető a Fővárosi bíróság alapítványi irodájában félfogadási időben, vagy a www.birosag.hu oldalon az alapítványok névjegyzékében). A nem hivatalos csoportok nagyobb részével a kapcsolattartás - a lehetőségekhez képest - megtörtént. Érdemi együttműködés csak azzal a féllel lehetséges, aki szintén hajlandó arra.

SZNB: A bírói képzést a bírók nem fejezték be, ennek ellenére a mai napig bíráskodás folyik versenyeken.

2008 április 12-éig bezárólag Magyarországon bíráskodás csak külföldi, elismert bírók bírálatával történt (a modrai bírálat nem Magyarország területén, nem az MVK szervezésében történt). A bírók képzése folyamatban van.
Szilágyiné Nagy Bernadette és csapata ezzel szemben két olyan bírót alkalmazott a Miskolci Szépségversenyen, akik a Klubnak nem tagjai, a bírói feltételeknek több ponton nem felelnek meg (lásd később). A harmadik bíró sem felel meg minden kitételnek. Szilágyiné Nagy Bernadette és csapata a saját szabályaikat sem képesek betartani, és elkövetik azokat a hibákat, amelyekkel engem vádoltak korábban.

SZNB: Kétségessé vált a miskolci Cacib megrendezése bíróhiány miatt, ennek ellenére meg van hirdetve.

Nincs, és soha nem is volt kétséges a Miskolci Szépségverseny megrendezése. Ellenben, ahogy Szilágyiné Nagy Bernadette és csapata lebonyolította, az több ponton sértette a Magyar Vadászgörény Klub szabályzatait (lásd később).

- Az adminisztrátor a 2005 évi iktatandó leveleket 2008 évben kapta meg.

Mivel én is ekkor kaptam meg ezeket az iratokat, nem tudtam korábban odaadni. Ezek az iratok korábban iktatott anyagokhoz kapcsolódó mellékletek voltak.
A Klubnak a késedelem nem okozott problémát, azon felül, hogy az adminisztrátornak kevés többletmunkát okozott az átadott levelek lefűzése.

SZNB: A tagság kérésének, észrevételeinek figyelmen kívül hagyása (pl. a 3. Fesztivál bírálati lapjainak kiadása)

Jogorvoslatot kérni - akár klubtag, akár nem klubtag teszi - írásban lehetséges, az elnökség, vagy a közgyűlés címzésével. Ilyen lehetőséggel senki nem élt. Nem tudom vállalni a felelősséget azért, hogy egyes emberek versenyre való nevezéskor nem olvassák el a Klub ide vonatkozó szabályzatát, és utólag emiatt reklamálnak. A szabályzatok publikusak, ill- közismert, hogy a versenyek évről-évre ugyanúgy vannak lebonyolítva.

Kiállítási Szabályzat VI/8. A bírálat alapján a kategóriákban hirdetnek győztest. A szóbeli bírálat a bíró döntése alapján hangosan vagy halkan történhet, csak a helyezések nyilvánosak.

SZNB: Az MVK tenyésztési programja nem működik, mert a tenyésztők nem ismerik el az MVK-t.

Mostanáig a klubnak nem volt kapacitása a tenyésztési programmal való foglalkozásra, mivel a működés fenntartása volt az elsődleges cél. Mihelyst lehetőség adódik rá (mihelyst nem emberi, hanem szakmai problémákkal tud foglalkozni az Elnökség), a tenyésztési program el fog indulni és működni fog. Sajnos eddig jelentős mértékben hátráltatott az a tény, hogy a feladatért felelős személyek (Prepuk Marianna, Kolmann Gabriella) a feladat elvállalása után hónapokig semmit nem tettek, majd a feladatot végezetlenül visszaadták.

SZNB: Elnökként több, más pozíciót is betölt, mely összeférhetetlen.

Nincsenek összeférhetetlenségi kitételek az elnöki pozíció, és a csoportvezetői pozíciók között. Az egyedüli összeférhetetlenségi szabályok az elnökségi tagok között léteznek - azaz nem tölthetem be én, vagy közeli hozzátartozóm egyszerre az elnökség két pozícióját. Furcsa is lenne, ha elnökként nem vennék részt a klub munkáiban.

ASZ VII/3. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK. 685.par.-ában meghatározott közeli hozzátartozói.


A klubtagok, és a közvélemény megtévesztése miatt fegyelmi vizsgálat indítását kérelmezem Szilágyiné Nagy Bernadett, Prepuk Marianna és Matécsa Zsoltné ellen.

A magyar és külföldi közösséget arról informálták, hogy átvették a Magyar Vadászgörény Klub vezetését.

Az ideiglenesen létrehozott honlapjukon téves adatokat közöltek, valamint több alkalommal rágalmazták a Klub aktív tagjait.

Az ideiglenes honlapjukon közöltek szerint Szilágyiné Nagy Bernadett a klub rendes tagja. Azonban ez nincs így, a Klub egyetlen közgyűlése, még az érvénytelen április 12-i sem! választotta meg őt rendes tagnak.

Szilágyiné Nagy Bernadette aktívan 2 hónapot dolgozott a klub érdekében, utána szóban közölte, hogy kilép, azóta nem tevékenykedett a klubért, ellenben több alkalommal becsmérelte azt. Nem bizonyította eddig kellőképp sem vezetésre való alkalmasságát, sem görényes szaktudását, sem megbízhatóságát, ami az elnöki pozícióban nélkülözhetetlen lenne.

A közösséget több alkalommal arról tájékoztatták, hogy nem működöm együtt velük, nem adom át a kért iratokat, a nyilvántartásba nincs betekintésük, emiatt bizonyos intézkedéseket (bármilyen, klub érdekében végzett munka, tagi nyilvántartás publikálása) nem tudnak megtenni. Ezzel szemben Matécsa Zsoltné, mint a Klub adminisztrátora, a klub minden, lényeges és működés szempontjából fontos irat birtokában van. A klubért való munka nem a papíroktól, hanem a szándéktól függ, a tagi nyilvántartás pedig a Matécsa Editnél levő tagi belépési nyilatkozatok, és a szintén nála levő elnökségi ülés jegyzőkönyvek, közgyűlés jegyzőkönyvekből megállapítható.

Velem az említett személyek április 13 után nem léptek kapcsolatba. Az egyszeri levélváltásunk nem arról szólt, hogy akadályoztatom őket, hanem felhívtam figyelmüket, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét a bíróságon iktatni szükséges. A közgyűlési jegyzőkönyvet a nyilvános adatok megváltozása miatt iktatniuk kellett volna.

A bíróságon a mai napig az én nevem szerepel a képviselő neve sorban, amit bárki szabadon ellenőrizhet a bíróság honlapján (www.birosag.hu), a jobb alsó sarokban található Alapítványok névjegyzéke keresőben (Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub, nyilvántartási száma: 11.611).

Ők, és társaik - Szilágyiné Nagy Bernadette, Sánta Júlia, Prepuk Marianna - többszöri alkalommal nyilvánosan, mások előtt is becsmérlően nyilatkoztak a Magyar Vadászgörény Klubról mind publikus portálokon, mind személyesen, emiatt őket a Magyar Vadászgörény Klub tagságára nem tartom alkalmasnak, vezetői tisztégekre személyüket nem tartom hitelesnek.

SZMSZ II/4. A Klub Alapszabályában és az SZMSZ-ben rögzített alapelvek, ajánlások és szabályok minden klubtag részére irányadóak és betartandóak. Az Alapszabály és az SZMSZ ellen súlyosan vétő, a Klub hírnevét sértő tevékenységet folytató tagok az ASZ IV/3. pontja alapján a Klubból kizárhatóak.


Szilágyiné Nagy Bernadette és társai ezen felül a Klub más szabályzatát is semmibe vették, mellyel azt sugallják, hogy nem tudnak azonosulni a Klub szellemiségével, nem képesek betartani a klub működésének szabályait. Az április 27-én tartott miskolci szépségversenyen történtek is alátámasztják mindezt.

Kiállítóként kötelező a zöld póló, és a Klub színeinek megjelenítése, valamint a névtáblák, amelynek (Kósa Katalin kivételével, akin MVKs póló volt) nem tettek eleget. Névtáblával senki nem rendelkezett. A Miskolci Szépségversenyen a helyszínen semmi nem mutatta, hogy az a klub rendezvénye lenne, semmilyen kiírásról, feliratról nem gondoskodtak. Kérdezem, hogy ha annyira szeretnék a klubot vezetni, akkor miért nem képesek a klub nevében, a Klub színeiben megjelenni?

Rendezvényszabályzat III/3. Minden Kiállító részére kötelező a zöld MVK egyen pólóban történő megjelenés és a névkitűző viselése. (Tagoknak műanyag tokban klubtagsági kártya vagy sárga névtábla.)

Rendezvényszabályzat IV/3. Minden rendezvényen jól látható helyen el kell helyezni a klub molinóját.

A rendezvényen a 3 napos igazolás ellenőrzése nem történt meg (tanúval bizonyítható). Ezzel nem csak a Klub egészségügyi szabályzatát szegték meg (a jelenlevő görények akármilyen fertőzést elkaphattak volna - pl. fülatka, bolha, rüh, szopornyica, ECE, stb), hanem a hatósági rendelkezéseket is, amelyek ezen igazolást előírják.

Rendezvényszabályzat VI/4. A rendezvényen részt vevő görények részére kötelező a 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás. (A Klub saját "orvosi igazolás" űrlapja letölthető honlapunkról.)

A Miskolci Szépségversenyen levő bírók több szempontból nem feleltek meg a Klub elvárásainak. A bírálat nem a klub által elfogadott módon történt, a bírálat pontjainál nem a Magyar Vadászgörény Klub által kidolgozott szabályok szerint történt a bírálat.
A bírók közül két személy nem tagja a klubnak, és a minimális bírói elvárásokat sem teljesítette.

Bírói Testület Működési Szabályzata II/1. A Magyar Vadászgörény Klub által rendezett szemléken (kiállításokon, vagy tenyészszemléken) a bírói tevékenységet a Magyar Vadászgörény Klub bírói testületének tagjai látják el. A tenyésztési bizottság más külföldi vagy hazai bírót is felkérhet és foglalkoztathat.

Bírói Testület Működési Szabályzata IV/5. A bírói testület tagja a Magyar Vadászgörény Klub, vagy más szervezet által rendezett szemléken csak a bírói testület vezetője, vagy az általa kinevezett vezető bíró írásbeli megbízása, vagy helyszíni felkérése alapján végezhet bírói tevékenységet. Helyszíni felkérésre csak akkor kerülhet sor, ha a megbízott bíró tevékenységének ellátásában akadályoztatva van.

Bírói Testület Működési Szabályzata VII/1. Bírói vizsgát tehet minden egyesületi tag, aki a jelen szabályzatban meghatározott előfeltételeknek megfelel, azaz:
a. Betöltötte 25. életévét
b. Legalább érettségivel rendelkezik
c. Legalább egy éve a Magyar Vadászgörény Klub tagja
d. Legalább egy külföldi nyelven (ajánlott: angol, német, francia, spanyol, vagy olasz) képes kommunikálni
e. Legalább három almot sikeresen felnevelt.
f. Részt vesz az egyesület által szervezett tanfolyamon, valamint utána évente a továbbképzésen.
g. Sikeresen leteszi az elméleti és gyakorlati vizsgát.


Bírói Metodika III/1. A bíróknak mindig követniük kell a standardok előírásait.

A Klub adminisztrátora, Matécsa Zsoltné ellen hanyagság miatt ezennel fegyelmi vizsgálatot vagyok kénytelen kérelmezni. Az indokok:

- Bár tudomása volt egy fontos irat érkezéséről (mivel azt április 6-án aláírta), de az irat létét "elfelejtette" velem közölni egészen a közgyűlés előtti napig (április 11). Kérésemre információt nem adott sem az irat tartalmáról, sem az aláírók személyéről, noha az irat a birtokában volt.
- Félretájékoztatás, miszerint közölte, hogy Dankó Nicolette lemondó nyilatkozata (az e-mailben leírtak megerősítése) beérkezett az adminisztrációba, majd később ezt tagadta.

A fent leírtak alapján, a Magyar Vadászgörény Klub érdekében kénytelen vagyok élni törvény adta jogommal. Nem hagyhatom, hogy arra méltatlan emberek tovább ártsanak annak a szervezetnek, amit sok-sok ember, több éves munka árán létrehozott.

Javasolom a további bonyoldalmak elkerülésére a következőket:

Szilágyiné Nagy Bernadette és követői a kész jegyzőkönyvet adják át (ezzel megelőzendő a bírósági pert).

Számoljanak el az eddig bevételezett pénzzel, számlákkal, melynek elfogadása a leendő elnökség feladata.

A fegyelmi eljárás végrehajtására kérem a közgyűlést, hogy fegyelmi bizottságot állítson fel, melynek véleménye alapján az illetékesekre szankciók vethetők ki.

A fegyelmi eljárást nem tartom szükségesnek, ha a vétkesek a klubból a közgyűlés előtt, írásban nálam jelzik, hogy kilépnek. Kérem továbbá, hogy a törvényellenes állapot létrejöttét lehetővé tevő személyeket (akik a közgyűlésen a törvényellenes állapotra szavaztak) a közgyűlés írásos megrovásban részesítse.

Javasolom, hogy amennyiben Szilágyiné Nagy Bernadette tényleg egyesületi elnök szeretne lenni, akkor alakítson saját egyesületet, és ott bizonyítsa rátermettségét.

A közeljövőben minden olyan jogi lépést meg fogok tenni, amelyre, mint elnök, kötelezett vagyok, azért, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, és a Klub tevékenységében ez minél kevesebb fennakadást okozzon.

Elnézést kérek minden klubtagtól, aki a fent leírt történések miatt bármi hátrányt szenvedett. Amint a helyzet rendeződik, azon leszek, hogy orvosoljam az őket ért sérelmeket és a mulasztásokat kárpótoljam.

Budapest, 2008. május 9.
Gasparin Balázs

[X]
Jelenleg nincs örökbefogadható vadászgörény.
[X]
Elveszett
Jelenleg nincs elveszett / talált görény.
[X]
Carmen
Szia Bodgyo! Nagyon sajnálom! Javulást kívánok a görikédnek! Én VETRI DMG-t adok a görimnek,az orvosi kezelés mellé, szegénykémnek daganata van a pici szájában.
bodgyo
Carmen! Igen, voltunk másik orvosnál:-\( nagy a probléma:-\( mellékvese, lép, fogkő:-\( de jobban lett, jól is volt, de ismét rosszul van:-\( nagyon sárga a pisije:-\( és lázas:-\( megszakad a szívem:-\(
bodgyo
Carmen! Igen, voltunk másik orvosnál:-\( nagy a probléma:-\( mellékvese, lép, fogkő:-\( de jobban lett, jól is volt, de ismét rosszul van:-\( nagyon sárga a pisije:-\( és lázas:-\( megszakad a szívem:-\(
Carmen
Szia Bodgyo! Calo-Pet pasztát adtál már neki? Nem tüzel a görid? Rendben vannak a fogai? Szerintem vidd el egy másik orvoshoz is. http://www.mvk.hu/index.php?m=118 Mielőbbi javulást kívánok a göridnek
bodgyo
Segítsetek! A kisgörim már hete nem eszik! Egy tojás sárga, paszta, ennyi. Voltunk dokinál, nem talál baját! Mit csináljak? Már teljesen kétségbe vagyok esve:\(